Меню Затваряне

Общи условия за ползване на сайта www.pimenta.bg

l. Общи положения
1. Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за ползване на сайта www.pimenta.bg. Използването на услугите от сайта www.pimenta.bg означава, че Клиентът се е запознал с Общите условия, както и че е съгласен с тях. Доставчик на услугите, предлагани в сайта www.pimenta.bg е Пимента България ЕООД, ЕИК: 202473299, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1271, ул. Балчо Нейков 5.

2. Този сайт е създаден с цел улесняване на комуникацията между редовните клиенти на Пимента България ЕООД и централния офис за обслужване на клиенти на фирмата. Благодарение на него на клиентите се предоставя възможността да проверяват актуална информация относно разфасовки, цени, нови продукти, както и да заявяват доставка на стоки. Това може да се случва денонощно, независимо от работното време на офиса за облужване на клиенти и от това дали има свободен оператор на разположение.

3. Настоящият сайт не е електронен магазин и няма за цел да облужва заявки към крайни клиенти. Ще бъдат обработвани единствено едрови заявки към търговски обекти и производства. Фирма Пимента България ЕООД разполага със специален сайт за обслужване на крайни клиенти, който може да бъде намерен на следния уеб адрес: www.naturabg.com

4. Заявка подадена през този сайт НЕ е договор и няма силата на споразумение за покупко-продажба. Подаването на заявка през www.pimenta.bg представлява едностранно волеизявление от страна на клиента за закупуване на избрани артикули. След проверка на актуалните наличности служител на Пимента България ЕООД се свързва с потребителя в писмен вид или по телефон за уточняване на реда и условията за фактуриране и доставка на избраните артикули.

5. Заявките се обработват по реда на получаването им. Пимента България ЕООД не гарантира за наличностите на избраните артикули или за неотразени промени в цените. Поради тази причина потвърждението на заявката не може да се счита за документ изискващ плащане. Плащане на заявки се извършват само след потвърждение от наш колега и след получаване на необходимите счетоводни и документи (проформа фактура или фактура).

ll. Регистрация

6. Информацията в сайта е достъпна на потребителите без регистрация. При подаване на заявка от потребителите се събират и съхраняват данни, необходими в изпълнение на нормативните задължения на Пимента България ЕООД във връзка с изпълнението на задълженията съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност.

lll. Ред за подаване и изпълнение на заявки. Задължения на страните

7. Настоящият сайт е предназначен за обслужване на едрови клиенти, търговски обекти и производства. Подаването на заявки е възможно само от името на лица, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Заявки към крайни клиенти няма да бъдат обработвани и Пимента България ЕООД не дължи обезщетения, обяснение или отговор за това.

8. Заявките се обработват по реда на постъпването им. След обработка от наш служител, потребителят се информира в писмен вид или по телефон за състоянието на заявката му. При това се договарят всички допълнителни условия за плащане и доставка и се пристъпва към сключване на търговска сделка.

9. Потребителите на сайта имат право:
а/. Да разглеждат публикуваната информация;
б/. Да генерират заявки по реда и условията, посочени в сайта;
в/. Да се информира за състоянието на своята заявка. При потвърждени наличности и крайна цена от страна на Доставчика да я потвърди заявката в писмен вид.
г/. Да заплати и да получи стоката по предварително направена заявка.
д/. Да върне стоката в срок от 14 работни дни от датата на получаване й. Правото по предходното изречение може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и цялостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети, стикери и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Правото по настоящата точка може да бъде упражнено единствено по отношение на предлаганите от сайта стоки, изключени от кръга на продуктите по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. При упражняване на правото по тази точка, Клиентът следва да върне стоката за своя сметка в офиса на Пимента България ЕООД, намиращ се на адреса, посочен в т. l. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента.

10Потребителите на сайта имат следните задължения:
а/. Да посочват точни и валидни данни за контакт и фактуриране.
б/. Да заплатят стойността на заявката, според описаните в настоящите Общи условия ред
в/. Да заплатят разходите по доставката, освен в случаите, в които е договорено друго.
г/. Да подават вярна информация и коректни данни необходими за счетоводното обслужване за заявките
д/. Да полагат всички грижи и да предприемат необходимите мерки за опазване на данните, които въвеждат в сайта. За целта е необходимо потребителите да са наясно с използваните бисквитки, описани в политиката за поверителност. Потребителят носи пълна отговорност за своите данни, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице получило неоторизиран достъп до данните му.

11. Доставчикът, в лицето на Пимента България ЕООД има право:
а/. Да редактира съдържанието на уебсайта www.pimentabg.com – съществуващи цени, информация за продукти, снимки, условия за ползване и други, по свое усмотрение и по всяко време без предупреждениe. Новите условия влизат в сила от момента на публикуването им.
б/. Да отказва изпълнението на заявки, когато има грешно публикувана информация, когато няма достатъчно наличност или при съмнения за търговска спекула, без това е свързано с разходи за Клиента. В този случай www.pimenta.bg не дължи обезщетение по никакъв начин.
в/. Да отказва достъп до информация, да не изпълнява заявки и да блокира IP адрес на потребител, когато последният ползва уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия или в ущърб на търговския интерес на Доставчика или на друг Клиент.
г/.В случай на извънредни климатични условия или други форсмажорни обстоятелства, които не позволяват своевременната обработка на постъпилите заявки, Пимента България ЕООД си запазва правото да уговори специални условия за изпълнението на заявката.

12. Доставчикът, в лицето на Пимента България ЕООД има следните задължения:
а/. Да поддържа на уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
б/. Да се свърже с клиента и да договори условията за финализиране на заявката и присъпване към търговска сделка.
в/. При липса на складова наличност от заявената стока Доставчикът се задължава в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка да уведоми Клиента за изчерпването в писмен вид или по телефон.

13. В случай, че Клиентът не е предоставил коректни данни за контакт, заявката му ще бъде анулирана и всички данни за нея ще бъдат изтрити. В този случай Пимента България ЕООД се освобождава от всичките си задължения според настоящите общи условия.

14. Условията за доставка, начин на плащане, връщане на стока и др. не са обект на настоящите общи условия – те би следвало да се уговорят между Доставчика и Клиента преди да се пристъпи към потвърждаване на заявката.

V. ЦЕНИ

15. Всички цени, посочени на сайта са в български лева с включен ДДС. Пимента България ЕООД си запазва правото да променя цените по всяко време и не гарантира наличност на стоките. Условията за доставка и заплащането на транспортните разходи при финализиране на заявката се уговарят допълнително.

VlЛични данни

15. Доставчикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за регистрация.

16. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.pimenta.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в Политиката за поверителност, изготвена на базата на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

17. Доставчикът има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Потребителя, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено от формата ни за контакти. 

18. Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
–   е получил изричното съгласие на Клиента;
–   информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

Vll. Авторско право

1. Настоящият уеб сайт и всички публикувани в него материали са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на Пимента България ЕООД.

2. Информацията и материалите се предоставят безвъзмездно на потребителите единствено с цел лично осведомяване. Копирането и възпроизвеждането на материалите и информацията от сайта са изрично забранени, освен в случаите, в които за това няма изрично писмено съгласие от страна на собствениците на www.pimenta.bg. При цитиране на информация от сайта е задължително да се упомене източникът, придружен с линк към неговия интернет адрес. При желание за репродукция на части от сайта или публикувана в него информация, моля свържете се с нас.

3. Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на www.pimenta.bg, представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.