Меню Затваряне

Политика за безопасност на храните

За да осигурим безопасността на нашата продукция сме изградили система за определяне, оценка и контрол на всички опасности, пред които можем да се изправим – от приемането на суровини и материали до експедицията на готовата продукция. Елиминирането на опасностите е тясно свързано с генерирането и правилното управление на всички входни данни в нашето производство. Това ни позволява да гарантираме пълна проследимост на всяка една суровина от входа на производството до разпространието и в търговската мрежа под формата на преработен продукт.

Системата за контрол на входа на суровините включва не само задължителната документална провекта за съотвествие на стоките, но и физическа проверка която се извършва от обучен персонал. По този начин не допускаме до складовите площи суровини, които не отговарят на изискванията. Чрез мониторинговите програми осигуряваме лабораторни изследвания за редица химични и микробиологични показатели в зависимост от спецификите на съотвения продукт.

Възприемаме изцяло очакванията на вътрешния и международния пазар, наложени от технологичното развитие и необходимостта от по-безопасни производствени практики. Ето защо се стремим да отговаряме на тези очаквания предварително. Производството отговаря на всички разпоредби, свързани с безопасността на храните и заложени в българското и международото законодателство.